Figero System
Figero System Strona Główna FAQ i Wyszukiarka Mapa Serwisu Kontakt Panel Użytkownika
Witamy na stronie Systemu Figero - Panel Użytkownika
Regulamin
określający warunki korzystania z Systemu Figero.

1. Definicje
Strona internetowa Systemu Figero – strona internetowa dostępna pod adresem domenowym użytkownika lub w domenie figero.net oraz panel administracyjny systemu dostępny w domenie dolphin-eye.com
System Figero –  oprogramowanie zainstalowane na serwerze internetowym o adresie IP 74.54.198.41, umożliwiające tworzenie i edycję stron internetowych WWW, sklepu internetowego oraz wykonywanie innych czynności związanych z promowaniem usług/produktów w internecie.
Administratorzy Systemu Figero – osoby lub firmy odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Figero wg. informacji zawartej na umowie o świadczanie usług dostępu do Systemu Figero.
Główny Administrator – osoba wskazana w panelu administracyjnym systemu Figero jako odpowiedzialna za świadczenie pomocy technicznej dla użytkownika, lub w przypadku braku takiej informacji
osoby lub firmy wskazane na umowie o świadczanie usług dostępu do Systemu Figero.
Użytkownik – osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę i/lub posiadająca konto i hasła dostępowe do jakiejkolwiek części Systemu Figero lub innego oprogramowania (m.in firm trzecich) znajdującego się na serwerze internetowym gdzie zainstalowany jest System Figero.
Serwer internetowy – Urządzenie, na którym zainstalowany
jest System Figero oraz inne oprogramowanie (m.in firm trzecich) do którego Użytkownik posiada dostęp za pomocą sieci internet w celu korzystania z Systemu Figero.
Konto użytkownika – Nazwa użytkownika, hasło użytkownika, dane o użytkowniku oraz jego prawa dostępu umożliwiające administrowanie usługami na serwerze internetowym gdzie zainstalowany jest System Figero.

3. Postanowienia wstępne
       Zalogowanie do systemu Figero jest równoznaczne z potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Łamanie zasad regulaminu przez użytkowników systemu Figero powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.
       Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratorów Systemu Figero, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do użytkownika. Użytkownik oświadcza iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez System Figero danych osobowych.
       Administratorzy systemu Figero zastrzegają sobie prawo zamieszczania adresu URL klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Użytkownik oświadcza ponadto, iż wyraża zgodę na umieszczenie linku tekstowego lub graficznego do strony internetowej Systemu Figero na każdej podstronie jego serwisu WWW w przypadku gdy korzysta z nieodpłatnie udostępnionego przez firmę "Figero" projektu graficznego dla jego serwisu WWW. Projekt ten jest integralną częścią Systemu Figero i nie może zostać przeniesiony na inny serwer i/lub do innego providera internetowego bez pisemnej zgody firmy "Figero".   
       Administratorzy systemu figero zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną i/lub bezpośrednio po zalogowaniu do systemu Figero.
       Do korzystania z systemu Figero niezbędny jest system komputerowy pracujący w rozdzielczości min. 1024x768pikseli z zainstalowanym systemem MS Windows 2000/XP/Vista i przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji min. 7 lub przeglądarką Mozilla Firefox w wersji min. 3, dzięki którym można przeglądać strony internetowe zabezpieczone protokołem 128/256bitowym i korzystające z cookies. System Figero powinien też prawidłowo działać w innych wersjach przeglądarek ale administratorzy Systemu Figero nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu w innych przeglądarkach internetowych niż wymienione powyżej i starszych wersjach przeglądarek. System komputerowy musi być podłączony do internetu o szybkości łącza min. 128kb/s download i 56kb/s upload.

4. Zamówienia, faktury, rachunki, płatności
       Zamówienie usługi systemu Figero odbywa się na stronie internetowej http://figero.net lub na stronach partnerów współpracujących poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego gdzie zaznaczono pola dotyczące wyrażenia przez użytkownika zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną na odległość oraz potwierdzenie zapoznania się użytkownika z treścią umowy, regulaminu i cennika. Umowa zostaje zawarta  w momencie po zaakceptowaniu i wysłaniu formularza elektronicznego. Rozpoczęcie świadczenia usługi zazwyczaj następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego lub w najbliższym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy. Administratorzy systemu Figero zastrzegają sobie prawo do nieznacznego przedłużenia czasu uruchomienia zamówionych usług.
Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony, nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej Systemu Figero lub partnerów współpracujących. Przez zawarcie umowy administratorzy systemu Figero zobowiązują się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz użytkownika w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem, zaś abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu. Regulamin i cennik są udostępniane abonamentom poprzez stronę internetową Systemu Figero lub na stronach partnerów współpracujących. Zamówienie usługi systemu Figero może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony. Opłaty płatne są z góry za okres rozliczeniowy w postaci rocznych abonamentów. Użytkownik ma prawo do dokonania opłat z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy.
Po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza rejestracji konta użytkownika, na podany przez klienta adres email, wysyłana jest faktura pro forma z informacją jak opłacić usługę oraz dane dostępowe do konta użytkownika. Za wniesioną na podstawie faktury pro forma, opłatę zostanie wystawiona użytkownikowi faktura VAT lub paragon fiskalny. Użytkownik upoważnia administratorów systemu Figero do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym podanym na fakturze pro forma. Brak wniesienia opłaty w terminie oznaczonym na fakturze pro forma będzie uważane za odstąpienie przez użytkownika od umowy.
       Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. W przypadku, gdy rozpoczęto świadczenie usług systemu Figero dla użytkownika przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, a użytkownik wykonał prawo odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić administratorom systemu Figero wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi. Administratorzy Systemu Figero mają prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyn. W przypadku gdy warunki określone w umowie różnią się od warunków określonych w regulaminie, wiążące są warunki określone w umowie. Zmiana umowy dokonywana jest przez zawarcie pisemnego aneksu do umowy i będzie skuteczna w momencie uznania salda na rachunku bankowym podanym na fakturze pro forma. Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w cenniku na stronie internetowej Systemu Figero. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi na konto bankowe podane na fakturze pro forma. Wysokość opłaty ustalona w ofercie gwarantowana jest w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług są na bieżąco aktualizowane i zawsze dostępne na stronie internetowej systemu Figero. Zmiana typu usługi systemu Figero na życzenie użytkownika jest możliwa w przypadku, kiedy użytkownik chce uaktualnić wersję systemu Figero z niższego na wyższy. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego lub drogą elektroniczną, zawiadomienia głównego administratora systemu Figero o wszelkich zmianach danych określonych w umowie.
       Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego. (opłaconego lub który powinien być opłacony przez użytkownika). W przypadku gdy użytkownik, który wypowiada umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych okresów rozliczeniowych. Wypowiedzenia umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
Administratorzy systemu Figero lub użytkownik mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień regulaminu i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania; likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony; cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia usług przez Administratorów Systemu Figero, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,

5. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność
       Administratorzy systemu Figero zapewniają całodobowy dostęp do panelu administracyjnego systemu Figero oraz pomoc techniczną świadczoną drogą elektroniczną poprzez wysłanie emaila na adres Głównego Administratora (świadczącego pomoc techniczą dla danego użytkownika) wskazanego w panelu administracyjnym Systemu Figero.
       Dostęp do zasobów systemu Figero (kont użytkownika, jego obszaru dyskowego, poczty i wszelkich zapisanych plików danych) jest możliwy wyłącznie dla osób znających hasło. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych użytkownika. Aministratorzy systemu Figero nie biorą odpowiedzialności za skutki dostępu osób niepowołanych do korespondecji użytkownika i innych zasobów zlokalizowanych na serwerze internetowym z zainstalowanym oprogramowaniem Systemu Figero. Administratorzy systemu Figero zalecają użytkownikom regularną zmianę hasła identyfikującego użytkownika.
       Użytkownik wykorzystuje wszystkie usługi systemu Figero do celów zgodnych z prawem. Zabronione jest przechowywanie plików i treści ogólnie przyjętych jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz o tematyce warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) oraz innej sprzecznej z prawem. Zabronione jest używanie elementów (np. skrypty PHP/CGI, duże pliki danych) wykorzystywanych przez inne serwisy WWW nie utrzymywane na serwerze Systemu Figero.
       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem Systemu Figero i swoich stron internetowych których adresy URL (adresy internetowe/domeny)  są dostępne po zalogowaniu użytkownika do systemu Figero. Konto użytkownika nie może służyć do gromadzenia, przesyłania i rozpowszechniania materiałów i informacji niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz naruszających zasady współżycia społeczności internetowej.
Zabronione jest używanie konta do prowadzenia i przygotowywania włamań na serwery internetowe oraz jego udostępnianie osobom trzecim. Zabronione jest podejmowanie prób złamania hasła innych użytkowników oraz działanie na szkodę innych użytkowników. Każda osoba chcąca korzystać z zasobów systemu Figero powinna posiadać własne imienne konto użytkownika. Dodatkowe nowe konta użytkowników mogą być utworzone przez użytkownika nieodpłatnie w panelu administracyjnym systemu Figero. Jeżeli informacje dotyczące użytkownika zapisane w kofiguracji jego konta będą niewiarygodne administratorzy systemu Figero mogą zablokować dostęp do tego konta. 
    Administratorzy systemu Figero nie zezwalają na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym (tzw. SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki. Administratorzy systemu Figero nie zezwalają także na przekazywanie do systemu Figero takich listów e-mail, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.
       Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec administratorów systemów Figero na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec administratorów Systemu Figero z tytułu korzystania przez użytkownika lub osoby przez niego upoważnione z usług. Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
       Administratorzy systemu Figero nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w udostępnionych użytkownikom zasobach serwera jak i bezpośrednio treściom zawartym na stronach internetowych użytkowników oraz za świadczone przez użytkowników usługi i zobowiązania zaciągnięte wobec osób trzecich.
       Aministratorzy Systemu Figero nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za materiały, treści, obrazy, filmy i inne pliki umieszczone przez klienta na serwerze internetowym i dostępne na stronach internetowych lub w panelach administracyjnych systemu Figero dostępnych po zalogowaniu.
       Administratorzy Systemu Figero zastrzegają sobie prawo do wyłączenia systemu w celach technicznych, aktualizacji oprogramowania, koniecznością usunięcia awarii lub z przyczyn niezależnych od administratorów systemu. Administratorzy Systemu Figero nie ponoszą odpowiedzialności za straty wynikające z czasowego wyłączenia Systemu Figero związanego z aktualizacją oprogramowania, awarią łączy, awarią sprzętu, włamania do systemu, niezdolność operatora Internetu do dokonania połączenia z Systemem Figero itp.
       W przypadku błędnie działającego Systemu Figero administratorzy zobowiązują się naprawić błędy w jego funkcjonowaniu jeżeli problem nie dotyczy oprogramowania (odrębnych modułów systemu)  udostępnionego i wykonanego przez firmy trzecie.
Administratorzy Sytemu Figero nie odpowiadają za błędne działanie Systemu Figero, powstałe w skutek modyfikacji przez użytkownika. W tym przypadku nie są również zobowiązani do naprawy Systemu Figero.
       Administratorzy systemu Figero nie odpowiadają za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników nawet jeżeli administratorzy systemu zostali poinformowani o możliwości zaistnienia takich szkód. Całkowita odpowiedzialność administratorów systemu Figero wobec użytkownika ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez administratorów Systemu Figero z tytułu świadczenia usług na rzecz tego użytkownika za jeden okres rozliczeniowy.
       W celu zabezpieczenia danych użytkownika, administratorzy systemu Figero zobowiązują się wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych przynajmniej raz w miesiącu. Kopia wiadomości email będzie dokonana tylko dla wiadomości nie pobranych przez abonenta z serwera. Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie. W przypadku umyślnego skasowania danych odtworzenie danych jest odpłatne a wynagrodzenie dla Administratorów Systemu Figero jest ustalane indywidualnie.
W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez administratorów systemu, użytkownik ma możliwość zgłoszenia reklamacji. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksy Cywilnego i innych obowiązujących ustaw. Reklamacja winna być sporządzona przez użytkownika w formie pisemnej, zawierać dane pozwalające zidentyfikować użytkownika oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację i przesłana w terminie 7 dni od taty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres korespondencyjny oraz jednocześnie na adres emailowy podane na stronie internetowej Systemu Figero. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Użytkownik otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
Wszelką korespondencję, nadaną przez administratorów Systemu Figero na adres lub z wykorzystaniem innych danych użytkownika wskazanych w umowie lub przekazanych pisemnie po podpisaniu umowy, uważa się za doręczoną użytkownikowi po upływie trzech 3 dni od dnia jej nadania. Korespondencję nadaną przez administratorów systemu Figero bezpośrednio na konto użytkownika  uważa się za doręczoną po wysłaniu korespondencji.
       Administratorzy systemu Figero zastrzegają sobie możliwość natychniastowego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika i rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu lub gdy działania użytkownika powodują obniżenie wydajności systemu Figero w stopniu uniemożliwiającym świadczenie usług pozostałym użytkownikom oraz w przypadku nieuregulowania należności za zamówione i/lub wykonane usługi.
       Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby głównego Administratora Systemu Figero. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2009r.

Jesteś w: Dokumenty-» Regulamin